Peptidergic regulation of homeostasis. V. Havinson, I. Kvetnoy, O. Yuzhakov, V. Popuchiev, S. Konovalov.

07/2003. Publishing house ‘Nauka’. Monografy. 196 p.

Doctor
S. S. Konovalov