Thymus neuroimmunoendocrinology: expression of hormones and proliferative activity. V. Polyakova, I. Kvetnoy, A. Yarilin, S. Konovalov, I. Kniazkin.

Neuroimmunology. Vol.1, Nº2. 2003. P.118-119

Doctor
S. S. Konovalov