Neuroendocrine mechanisms of regulation of the proliferative activity of thymocytes in postnatal ontogeny. I. Kvetnoy, V. Yuzhakov, V. Poliakov, A. Yarilin, S. Konovalov.

Medical academic journal. Vol. 4. 2004, p. 52-58.

Doctor
S. S. Konovalov