The effects of melatonin on the aging of thymus cells and peripheral T-lymphocytes in vitro. T.V. Poliakova, I. Kniazkin, S. Konovalov, I. Kvetnoy, A. Trofimov, E. Chernysheva, A. Chebrakova.

Advances of Gerontology 2005. Vol.17. P. 10-14.

Doctor
S. S. Konovalov